top of page

TIC CSR

2021 - August - 31

TIC GROUP จัด "โครงการปันน้ำใจสู่สังคม สานรักประเทศไทย บริจาคอาหารและเครื่องดื่มให้ผู้ป่วยที่ถูกกักตัวจากโควิค เขตกระทุ้มล้ม

bottom of page